Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A rózsa neve

Én minden egyes lépésnél szóltam neked, figyelmeztettelek, hogy a kárhozatba viszlek.""Nosza, adok én teneked sok latint és kevés nőt, teológiát dögivel és vért, literszám, mint a Grand Guignolban, hogy te kifakadj: "Ez hamis, ez becsapás!" És ekkor kell a hatalmamba kerülnöd, beleborzonganod Isten végtelen mindenhatóságába, melynek a világ rendje semmi. És azután rájönnöd, ha ügyes vagy, hogy hogyan is húztalak be a csőbe, elvégre én minden egyes lépésnél szóltam neked, figyelmeztettelek, hogy a kárhozatba viszlek; csak hát az ördögi paktumokban épp az a szép, hogy az ember úgy írja alá őket, hogy nagyon is tudja, kivel paktál. Mi másért érdemelné ki a poklot?Mivel pedig azt akartam, hogy az egyetlen igazán izgalmas dolog, vagyis a metafizikai borzongás, kellemes hatást keltsen, nem maradt más hátra, mint hogy a legmetafizikusabb és legfilozofikusabb cselekménymintát: a detektívregényt válasszam."Az olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban?A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a regény végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el a még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. "Ki a tettes?" Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott "széljegyzeteiben" Umberto Eco, a tudós szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
4 590 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Egyrészt az, hogy nem oldja meg a szemantika és a

pragmatika viszonyának problémáját, másrészt az,

hogy nem tud választ adni arra a döntő kérdésre,
hogyan képes nyelvünk végtelen számú nyelven
kívüli kontextustelőrelátni.

Nem tudja tehát megmagyarázni a nyelvnek azt
az innovatív használatát, melyet megnyilatkozása—
inknak a nem kódolt új és új helyzetekre való alkal—
mazása állandóan megkövetel. A ,,kód metaüziká—
jának" elkerülhetetlen következményeként oda kell
jutnunk, hogy nem mi tételezzük a kódot, hanem a
kód — mint előzetes adottság — tételez minket: ,,nem
mi beszéljük a nyelveket, hanem a nyelvek beszél—
nek minket". Azt mondhatnánk, hasonló problé—
ma—kontextusban született korábban a generatív
grammatika, mely mindenekelőtt a nyelv kreatív
használatáról volt hivatott számot adni. Csakhogy
Chomsky—nál a nyelv kreatívjellege a nyelvi struk—
túrák bizonyos immanens matematikai—formális tu—
lajdonságainak következménye, ami még mindig
nem magyarázza meg azt, hogy nyelvünket a tőr—
ténetileg változó, s így a formális struktúrák által
142

,,A rózsa neve" és Eco szemiotikája
elvileg előre nem látható világra kell és sikerül al—
kalmaznunk.

A Szermiotika és nyelvű/ozóűa'ban épp az a feladat
hárul az enciklopédia fogalmára és az erre alapozott
szemiotikára, hogy egyesítse a szemantikai és prag—
matikai elméletet, 5 számot adjon a nyelvnek a tőr—
téneti világra való innovatív alkalmazhatóságáról.
Az ,,enciklopédia" mibenlétének megvilágítására
számos, metaforikusan is értendő fogalom szolgál.
Az ,,enciklopédia" (az ,,interpretáns" peirce—i fogal—
mat tartva szem előtt) ,,minden interpretáció ösz—
szessége", a ,,könyvtá rak könyvtára", vagy egyfajta
,,archívum". A kóddal szemben, mely az ideális be—
szélő kompetenciáját képviseli, a minden egyes be—
szélő által másképp és más fokon birtokolt, történe—
tileg felhalmozott globális kompetencia. Tulajdon-
képpen ,,a már mondottnak" a tezaurusza, mely a
szemantikai markereknekformákban nem struktu—
rált rendezetlen együttese. (Legkisebb egységei, a
szemantikai markerek kombinációjaként felfogott
szemémák, maguk is enciklopédiák.) Ábrázolásá—
ban nem a nyelvészetből ismert fa— vagy ágrajz, ha—
nem a hálózat kínálkozik, melynek—valamilyen fo—
nal mentén — minden pontjától minden pontjáig el
lehetjutni. Az enciklopédia labirintus.

Hasonló cimű könyvek

Umberto Eco további könyvei