Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Szent Biblia

Az egész kereszténységben bevött régi deák betűből magyarra fordította a Jézus alatt vitézkedő Társaság-beli Nagy Szombati Káldi György pap Fordította: Káldi György Tinta Kiadó-Pytheas Kiadó, 2014 Bécsben 1626-ban jelent meg Káldi György bibliafordítása. A kiadvány ennek az első teljes magyar nyomtatott katolikus Bibliának a reprint kiadása. A bibliafordítást Káldi György jezsuita szerzetes Pázmány Péter kezde?ményezésére és ösztönzésére végezte. A reprint kiadás a TINTA Könyvkiadó, a Pytheas Könyvmanufaktúra és a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár példás együttműködése keretében valósult meg. Káldi György katolikus bibliafordítása az 1591-ben megjelent Károlyi Gáspár protestáns Vizsolyi Bibliájával együtt a magyar vallási irodalom, a magyar kultúra és a magyar nyelv becses kincse. Káldi rendkívüli körültekintéssel fordította a szövegeket, ragyogóan szerkesztette a mondatokat, illetve válogatta a szava?kat. A későbbi korokban, így a nyelvújítás korában maga Kazinczy Ferenc a lehető legnagyobb elismeréssel beszél Káldiról és tulajdonképpen ekkor lép méltó helyére a Káldi Biblia a magyar irodalmi nyelv kialakulásában. A kötet adatai: Formátum: A/4 Kötés: keménytáblás Megjelenés éve: 2014 Terjedelem: 1200 oldal

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
lyravac
2 200 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 700 Ft
tovább a boltba
lyravac
6 200 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

5. Aki jóval tölti be a te ékessége- sággal, mint egy öltőzettel, "l és ki-
det. és megújul'a te ifjúságod. mint terjesztette az egeket, mint egy kár-
a sasé. tes-(1.403. pilot; *tTim.6.16. %Ésa.40,22.
6. Igazságot cselekszik az Úr, és ttéle— 3. A ki vizeken építi fel az ő palotáját,
te! minden * elnyomottal. :) felhőket rendeli az ' ő szekerévé.
* ZsolzJ-m, 7. Róm.2,6—11. jára szeleknek szárnyain ; r- Ésa.18.2.
7. Megismertette az ő úlait Mózes- 4. A ki :: szeleket teszi követeivé, a
sel; lzráel fiaival az ' ő cselekede- lángoló tüzet szolgáivá.
teit. *Zs91m47,t9.20. 5. () fundálta a földet az ' ű oszlo-
8.Könyörttlő ésirgahnasaz Ur. kése-(leh paínmem mozdul az meg sohaöiök-
nu—s * a haragra és nagy kegyvltnü. ké, *Zsolt.24,2.
*2 Máma—1.6. G. Vízáradattal, mint egy ruhával bo-
El. Nem feddödik minduntalan , és rítottad be azt. a hegyek'felett is vi-
nem tartja * meg haragját örökké. zek állottak vala. *1Móz.1.9.10.7,19.24.
*Jer.3,12.15. 7. Egy kiáltásodtól * eloszlának, és
10. Nem bűneink * szerint cselekszik mennydörgésednek szavától szén-ia—
velíink, és nem tizet nékünk a mi ál- dának. $l)lűz,1_9_3_1,3_ Jób 37145,
nokságalnk szerint. , esti-322. 8. Hegyek emelkedének fel és völ-
11.Mert a tnilyenmagns azezat'öldtól, gyak szállának alá arra a helyre, a
olynn nagy az ő kegyelme az őt félők melyet fundáltát nékik.
iránt. 9. Határt'vetettél. a melyet át nem
12. A milyen tárol van a napkelet n hágnak; nem térnekvisszaa földnek
napnyugnttót. olyan mes-sze veti el tő- elborítására. *Jób 3s,2o.21. Jer.50,22.'
Iiink a mi vétkeinket. 10.A ki elbocsátja aforrásokata völ-
13. A milyen könyörülő az atya ' a gyekbe, hogy folydogáljanak a he-
tiaklloz, olyan könyörülő az Úr az őt gyek között;
t'e'lők lra'nt. *Malak.3,17. 11. Megitassák a mezőnek minden
14. Mert ő tudja ami formáltatásun- állatát; a vadszamaruk is megoltsák
kat; megemlékezik róla, hogy' por szomjúsúgukat.
vagyunk. $1M62.2.7. 12. Mellettük lakoznak az égnek
15. Azembereknapjaiolyanok.mint madarai, az ágak közül hangicsál-
afű. úgy virágzik. mint a mezőnek nak.
virága. 13.A ki megöntözi ' a hegyeket az ő
16. Hogyha általmegg' rajta a szél, palotájából; :! te munkáidnak gyü-
m'ncsen többé, és az helye sem is- mólcséböl megelégíttetik :! föld.
mert azt többé. *J6b38,26.27.
17. De az Úr kegyelme öröktől fogva 14.A kifüvetsarjasztabarmoknakés
537

Hasonló cimű könyvek