Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Tanulmányok a tradicionális íjászatról

Tanulmányok a tradicionális íjászatról

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

ea, elsőwrhan n húvclykulira szorílou u,.ake. "cm ngy mlnden 'en-mm nu löttkrzem, hogy lam. cngedicm el, az l. hl'uia.
megevallelee nelkül. Ennek kültelkumény: nlyln lukea vall a kl. mielőtt a (elle: hullás: távolsága! eleme, észrevétlenül hár,
lóvé: pillennahan. amely ellén'leue . lővélr. Am pedlg még ke- . " a, a lúl koran lépi ki magát A kudarc ; kea veglale külön
vésbé nallam képes, hagy! hiv-elen feliubaduló kez lükúéuuga- § ' . .k lek-lada, el nem uláluk knnm " A menu í'gy felel:; ..A
nyoun felfomam. A menu rendulcllcnul úiu a úin bem-nane a '?a ellen idcgcu'lgy kell una-na, zhogyin . klxgyermek amn-
lövés helye: kmldám; .emllllellenul próbállam is udnwina'lni _ ., mi: nyújtott min. Olyan szoms": fog., hogy .; (mber mín-
az :gycden eredmény :! vall. how tuk még hiwnvulan-bbá víl- elcsodálkozik pilinyi old/enek el:]én. Ea amikor :; ujizl ele
um. Olyan érzésem vall. mint : százlábú-uk. amely mián mm , ,. ',au legenyllauhlokea ne'llnll annex-lle Tudja mi!"? Mena
kuldte . fejét tömi, hogy milyen mrrmdbell kell rakni: a nban, ! ; k nem gondolkmik lmn, hogy moll zkknr clengzdcm ezt
mgmozdlllm .a klplden. ! ' : -'at, hogy Egy mlnk dolgot apánk meg. Minden megfilme-
A mmm szemmel látható-!- kvéxbé lepte meg. hogy nőd" [ ' a "mek nelklll fordul :: egyik dologlól : mlalk felé, s m
mondtam, minrengem. 'üpnzulatból vudu vam, hogy ln ku? '! . e mondam, hogy iáuzik . dolgnkkzl, ha nem lenne éppúgy
_Ne ana gundnliun, mil kell unnie, és M fonlnlgisn. hogyan cxi- § j , Iz la, hogy a dolgok iáuunak vele."
Mlle" —— kiállna rím. .A lövés csak zkknr laz sima. lu magán az ' _Tllin Ertem. mine alul-ezzel : hasonlalul uulni' -jegyeuem
Ms" it meglepi, Olyannak kell lennie. mintha " ") 'n'-n'! : lui- .. .De nem egénen mh az én helyulcm? Amikor az ílazmeg-
velykulill, amely varna, hirtelen llvsgnl Nem labad a pH! ; . íum,iön egy plllanav,amelylaenenemz ha nemmmenlk meg:
km'a nindéknun lány-mia!" ' . azontul, nem tudom wvlhb lennunanl a 'nzücuségd. És
A meddő gyakovlís buci el hónapjni következnek A mem ld- l _! nonemu Ilyenkor kinelen; Egyel-egyedul annyi, hogy kifulla-
veeenek mhdjábál alu es lnva megklvevelhenem bepillanlist nyer- ; Magamnak kell . lövés! kinldznnm, xikmiliöal bárhogym .a,
m a helye; lnvea lelmésulőbc. De cgyxur sem elkerül-. Ha a 16- :! a nem ..,dnk mm, ,;mi ú,-
veave hislaavivva luílolmm a reszuluegen, men ml! kezdett elvi- _leon it ,ól lelne - felek a mese: —, ml lelend a neheuegel
ulhemlenné válni, a kezeim laxun elkeedlek kozeledni egymis o.. mmm. Tudin, ma nem kepe. kivívni . lövén el mlén
fele e. egylhalan nem .; ken-m sori loveue. Ha mzkacxul ellenlll- : hd ki, midőn megmnénne? A helyel lövő! a helye; pllllnilbin
93 A mamam], ",;me NEIIIGEU zen Az llÁwuCvEs'LEr-m 99
:lnund, men nem md megnahadulnl bnmlgílól. Nem . melle. -. v mud mi! Önből. mk : mindik nélkül- fal!-alsós illum-
lu'k'sre kae-il, hanem a kndneelvln'ahmíxee ln van, nem mind '
mind!-szün: kénytelen noldmmintÓmő! mmm. kemeny. ,Szlndekoun aúndékrnlmni kell nem lem-mo- — szal-d-
madam, !; zmeddig en sem, a keze nem a megfelelő módon ' mlm! : nímon- .
nynik k. —mikénl egy gyermeke vagy .hogy 11 even gynmélea héj: .leen kérdé" més Egyetlen nni-vinyo"- xm lm fel. a nem 11
mpmmy '. . rá a megalels vál-m,"
Be kellen vallanom, hogy ez az !mlmeús nak még "mh... . .És mlkov keeallnk bele az űisyaknrlmkbü"
hamu.-an. _Men végül is _ vele-lem fel - aun felel-em meg az Miner—. "nfs ellün !! lám-'
(,a. e: ezen oldom k. . lövell, hogy . een). ulíllnk. A fennál leha.
csaltál ncél eleveeehee, :upedig nem tudom nem elo'l levemani. ' ' ílól érlelődő. hogy !! * munkam kezde" 6" u első rüzlc-
A gyermek még nem tud.: ez!, de en mh nem mdom figyelmen ; ., men-$ — hatasuk engem módfclm member-lem Vén"
kívül hagyni." . unllk aan : úrnál, amlen :llurimzum, hogy az lja'xumt meg-
.,Ae iglzl művem: Aklilwa fel a melle! _ célulan és szándék "hm vill"! ez !! őnmisunklól ülő Mumbai-IH!- melyről
nelkalll Mme! mlluuabbnl ragaukudik a vessző kilövésének _w MIlyen-fh— nem " mellőzés "elkülönülnek felé veze-6 úr
magunknál-ihol. hogy a cell m.nel blzmmhban ulllia el, annál ' ' ' ?Ebuwmmwhimn : pontra. ahol nen hatás- az nám:-
keve'elac fog sikerülni az egyik :: allni! uvolalabva kerul a míxik. . _ duré'ezhzlővé vil-"? Hmm-lyen üzemnél!!!— ill : nin-
Önnek ,, ," ,, Miben. hogy mm,—,. ,m Am Ön nem Mi [ ! nélküli várni nudi; a lövés meglelem plllanzlban való lelolda.
meg, úgy váll. az megsem tönénik' __ , [, amiknr a reaelllueg eléri a lelkeeegee, am penze egyelőre
De Ó,, ;, ím,", dem," (.",de _mgum km: ,, hogy " ,! nem mdum megfenem De mmck foglalkozzak előre akár
liaam nem lakom, nem oslulen inek, hanem élet-hali! dolgaf ';_ pndolarhm -s ami, "lme ell-Mn a "múzeummal—armes?
.En fenn ix unom. Ml, llászmcslelck m mondmk: :gylövél— *a' _m volt-: m : legföbb ldelc, hogy m a "gc—idő vanm-zé": való
egy élet! Hogy ez nm jclcnt, most még nem Enhai meg, de ulhl '_ amor ultimátum? Mllyen gyakran msydtem csendben :
segít önnek egy müik kep, amely ugyaneu a lapasualaux fejez. * l - [nr wk unfgvanylr. aklk lyel-"ekként hznlíkl'uzukm kézen
ki. M., íjáxzmesul'ek ill n mondjuk: az íj felső végével az max *; 4 l 61 mer'"- Mily!" boldogító lehet, h: valzkl minden mín—
smaf. ae liga, lja 1136 végén pedig . sala függ ::chmfcnállal fcl- ', - fennmüg nélkül képes míglen-n De nem szabad-e - zw-
:lűu'wc Ha a lövés! erős rízkódísul oldm k., rennlll . veszélye, , ', ek lcsáhbb wlkflvkéldezmd . _
hogy : fonál elszakad. A szándékkal eltel-ek el elősuknxkadák ! , A h'mdwző 'a'-"is! órán nagy mlódammn : mum az eddi—
esellsben a iuludis véglcgessé vilik, e; ez ember reménytelenül V ; alakulatokat — az íl megfulüé-e, kwiril : legnagyobb imí-
m. "kod És 5, Föld közö": l' ; w ; Álllpollban. : lbvc'x kloldiu — folyt-zu tovább. De mmmi-
_Mi, Elmű;- _ Hmmm :.gondolkWL ' ióindulan'l hmmm nem segllell. Noha megpnshalum útmu-
.Meg kell unvlnle helyesen víml." .— — ainak megfelelően : ktzullségct nem eeokkenlenl. hanem
,É; a m.u." "Mmm meg?" bhkküadeni, mnnna " ü lenneame nem mlm nekl hall-
meelnl, hogy mcpzzbzdul ónngálól, olyan hmmm... A :; iállehellörekl—jdrcm am, huskym-k. ami; - (CHUINC'Z be—
maga mögül! hagyv: önmagh el mindem, amneelllllnak vel, hogy ' milk e. kioldM-k : lövéshcn. meg"!!! "kerül! egyetlen lövél
100 Awmnmlu! mmm "WW—' ""U'ÁW'W 10!
lem. kívánt. előidimt, .eavkewg minds A mem tuk akku ve. Mk ' M'Mvm'h MY %m " bell'iuk " ("Mk
ven vegel ennek, hogy en leheaen lii mouth: kezdi-lme :mikm ' ' "._Mm 'n masik-n elfordulíml tehetünk eletu. henem
m, n,, "mmm hm . ;"ka Hm" "m mp," ("_ _ . . mmal: avval, hogy kann allnnk :: ellenallaa nelkul. kne-
mekealenne, de veveelyene " laude" vllnl, men egy:: inkíbb , Hm " . "madam m-s-umewmm "kn-"lön.
,iimdmés dum", www , . _ek beluő unlna van uükxége. am. . lépé": laló lum-
.Ha . iövöben lankáin iónnek— ngyelmeuaeuminkeu mcsra , - ' '6 "" "V""? "- 5" "Álma"- men?" vedi"! le'-
— mlv útközben aaaeeaaedeuek legyenek. hlkileg mennenek le. ' v — még:! kell "sm!- A lélegu-Yéwk. mlklm : lukak-r
lrn,1mi iu . gy.kmlólcrcmben lonz'nlk' Memenek el mmden ' ' l _ 556"- lowdoun kell rám?-mm Ennek : nalmlamnk
mellen, anelkul. hogy eleme-lnek, min-ha . vlllgbln eeak egyel. , — —' ény: "tm vám wil-ht muff:- Mmél erővel—ben liked—l -
len fontot es valósága: doing lelezne. 52 Mint" bsupor-mfxmnk mi! "MN; h-Mnyodnzk : lux-M
Amagunkaol való megazahadnla ("15than leselelekve bon- — !! ?ibfúwk Eltüllwdmlr mü!" (lms—lődd üli-bm.
lon. . mm,-melyek! pndnun nalmtnnnk kellen ln is mtg- ' . _ elf-m: még 10 füllel Mennem-nk. im . vesém nly me,.
elégedett . nana nulisnkkzl. Euknck : gyaknrhmkluk . klvne. - Bill-k unión-ls m-kén! : unt" víziút. amelye! h- az m-
lubéhu. ugyinixclegendő, ha a gyakovloau em, lőtJukalmn- — emu! [nemtok—m. ell: fule! _lóbN- Az !de foly-_mán ::
Huuu: tul sein, mn nklvlnnak une. Am muvel-klema" [- - Ima—"'mi '*'-k 11 M "uzeni—kel nemben n. em!
a végül fogvo imagyomlnymu nemlelelea mgkülanhazmhzk _ , Mibe? és 170":th vil-k fuben mummy-4- Cuk am
(og-lmihg ponloun mlgnpdl'móvi vllunak Talan euk az ev- , ,Mdm. hogy : tem-nk illőn. ull— v-zy fölvé— Innben lehe-A-
S! auealloa mkmlntból uülelnl mód;-unk nemely lehnlelben air-" legelni; kiflit-i'; ' Klimt-link: mintán-k. úgy
mélyebbre .; lamak, mmu me nyman me'-legel: nmevelek - * """ * fm * a '" "'" mm: mm A! m
Az. elao lépéu even n mon mgmlhoan meglazult, Ez vmi!!! Ni! csak m fm §! mála " _emkr._hm Kicsi-ls Nos! mi!
.hlnae . turi elleznlulghoe. amely nelkül ae hal sem lehel megle— l —' - " ' 4' Néma "f'mk'dlu'lk— "'n" """! '*'-bb "hm-
Időm kifeuíuni. Hugy . love. helye. kiddin slkzn'lljen. . lev. HM" : "vél "'an elmúlhat-1.1 levelű ül?-mut
ellníumdgm Mtlelki-nulkmmllunlixd kell lmibbnnmtgé- ,, em! ubrébglw- ü P'duww'y átmumk wdn elm-w
? nen . végűklg, hogy . :ullemn ne uupa'n moegekonnyl, ha. ' — ét zuhan!-"4 vil-k. mí! véli" "n'-dm lán-nu megvan
nem sub-du vegyuk: mozgékony—í : lab-dug erdekel—en, m- ' - - _Az Önmnsunkb-n unhkodü eme "érés-1 állal—au
. hm ,, amde" Mami; Mekk", a ,, md," m,, n n nlnol nem url mu. ugymlx . bel-lira llmdődő ueehullla
sanyi; m,..dmóh ,,,.k az ember nem...; Mmgmnúm ' 43 LMlnm-ummw (nk-du merülnek feleumléd'mlll
llulloan enem xzokm, lénycglleg különbhik fgy . kee illzpm . n dalok. ennek, lemn-im so'-691; aa gondok-ok " effel-
egyrűu . l'lukai ell-dumál. lna-felel . ennel-n nahadúg . l — hvarthbmxl minél llvolabbi-kü "81th m-nél
lemn olyan ulnvonalhel. kúlnnhnég ill fenn. zmely puaeun . : — -- közük m- uhi-ez. avn-én kov—kín (mr-ll! ned-mlm.
lepee ilul nem megh-Izdlnló, hanem unk önmagunkruk mln- " ' mak-mbit"! mlm-nk belénk OMH u. md" mez
denrele levmeaeml kem-unka való vluuvmln. egy lcljel ' - k kpm-ün- mazulm "A". hogy - hmmm-ó olyan merü-
énlelenségrévén: Mn: lelek nnmagsh- merülve vnaulllrna nev- — ' ámu- amelvekn WM nem !! el. Ámgyednl nu nk:-
; lelen eredeeenek lelyhmlmln ! ezeken a manó lényndkzl haúmlnníum o, "Alul, hogy
l02 Ammus MmML mmm. munwmmm IOJ
az ember nyupdun és uv-mlmul mvilvb lélegzik, bnl'lMgunn m . lelihaulmlhan mé' nyult nándéknuá. (lui aem M-
("elengedve mlnlhnnlk. .ml felh-khmmald megookiaea me,. . . l milen-ll lelenlélből kell . m.n.len kmeléluől lennunk.
lannlia enkeonlen szemlélni eveken míg vegül a sumléléibe ;, ' Hnmly művüm "akadna ne hugy önlezdlrn Illen—
hclcfűud lgyxlkenll elemi fnlloumun auaz íllapoml. amely 17. , l —- n az AIM-ndó millennium. : mMM nyakad"!-
elalvln Hlvedcnül "!:ng aldnu kulomben hmnln. - elmx'lllellnek kell lenme. Men ln ll onmngíbnn elmélyedt
Az elm vau veglegel kulinix az a való!; amelye! kerül. l Hmm! kerül sun-be. melyben nem képes anthem-
nünk kell. Eu . koneenumá egy u-lhxágu ngdelval :lőzhellűk —- '. dóm" ímé; und-mul hl! vill-im Kmrkedxklw úit'—l
me., amely ulan ahhoz a lak/allel haaonllvhm, ali—elyet :: egén. . ' ne lépi"! Minde- o'llm önufúufxbe. me!an mh
elenken Álvlnaulóld magiluk.akiludlz,hogy£lz£k:lnek(ben- ' - fiu": úr?-lm " Mmm him—"duló— ik- ism—
lt—gelm Ha n elece; és ha ee u nme egy-ul ma. nkevllln hu. ' ' '"Pl mMM-lyen! pedi: egy 'cher- ah tamil-—
mutual nglxmélclhető Álulz a lélek mmm" humalil'ól írkc- - !- 4' ** W 591" '" hmm SW" [filmem úgy nek-- ml!"-
rül egy pndulln dnmngibnn-kbeghbe, amtly mm, (elmúl-ló ; bumm" Wy'm'dmk 17" '*m' *" ""in "u'"
és így ohm-gal hanlnyom egyenesen ! hall.-len könnyűségnrk Humán? ' **"in "PI'UÉM- ""R" ""M""
és . holdoglló blzonyossígnall ahhoz . esnpln mka ílmokhzn —- belugymnlnéx lenniük!: ahb-mak. m-p "csop!" lendü-
megupuualh-ló elemhez van, ahol minden mezes aze-im. 4' M ""an "M' 'm— "'i' NEW-"- més "ndő" MM
MMM mmmünk "mmm MM vi," Mmm _,M . Angkbvelelleloldódtuls a_nreluahadlum :: ela bemele-
meakodmal fuzüluégclm fokoam el feloldanv 51! u illlpowt. . " ' . """g' ' """ "el""m F'W'" "WM """ """"
amelyben mleeemml meghiuromul nem gondolunk. lentznnk ' ""mk" BMÉ- "" ufó! """ m'"! *.*"WW'P
kívánunk, xmm'ue ne... lonhzlink (: ne... vmmk mely ne... - — §; ', km;-"; ",, Húga?" ' "ll-"d"- M'
lm xmlmlyen nil-ne irányba es mégis,:llén'thaellcn crmdlusé- ; ' " ' * "" "- Y? ' " "" """" '
ew flhdóin a lehene ene a a lehemlenee arám ké nek -' " ' """; "" * "hu'" hmnuk'ó "'*'d "WWW"
! d. , 1? [ r *" , ami" ! 'v * Mindenekewn aokkal mulao a Mkznylég el a leliealv-
"' " "ug" _. e" " ' ""m" "" Y " '*"ff " '" ' .! ne fed-odú ;; . bellleazkedm melee fonák eu a szellemi
"'*"m- """ ' """" ' "MRP?" JR'k'm *"*P""'k Ez nlelel ekseleen. Es . hegy-bulis ílul biz-nalam. Azonhan ll-
"Wb'" "F'k'm 37.35" **"W'W' """ f' "e" ."""k Iz alkal kezdve. hogy ez m:;lan, . nem lan-pan lelsvsl .dsre
_vnlódl lílekyclenléulek .; A uellem eaeennl m.ndenlln pelenu— A , Hmmm. hmm Pllhmwm Ha, k bummm ,
'5- """ *hulv'mm'Y'" mlh'ú'ow" '"IF" """ "?" "H- n n - duó,!mnlinrlbblni legunmndupmlodikazlume-
F.a elem/ale .; md mllidnl, mm még ha nu! ugy nu! hpcsoe Az ;) megadtam 4, , mea komám Mmm." "lú
'"5- km"! 'a mm ikadfl "59le 4! "ill-' nem ma'! mdf" ! : belealklm mal húzunk ela. hogy az lilu, aln old-ll lh—
mzcékenvúciból- A mlm hmv-Hmm, ami! mem"- : álma _— konwnvlln. m.n.n—Faye; léptgldml kóulőu eelhoe. ahol
e: him-kor kéflflfdmhm'uif képesglmrílhclulenwmlégl _' — , meghaiuv nun ez fla- ea nyila! nllmegy ildouli ailmlele