Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

ANTIK ATHÉN NAPI ÖT DRACHMÁBÓL

Philip Matyszak ragyogóan szellemes útikönyve minden segítséget megad nekünk, ha a Kr. e. V. századba, a hatalma csúcspontján lévő Athénba akarunk utazni. A bölcsesség istennőjének városába vezető utunk során látogassuk meg Thermopülait és a delphoi jósdát, valamint a közelmúltban zajlott marathóni ütközet helyszínét. Találkozzunk Szókratésszel, Thuküdidésszel, Pheidiasszal, a valaha élt legnagyobb filozófusokkal, írókkal és művészekkel. Ismerkedjünk meg az egyszerű athéni polgárokkal, trécseljünk velük a piacokon, a népgyűlésen, vagy vendégeskedjünk vidéki birtokukon. Kalandra fel, fedezzük fel a történelem egyik legkülönlegesebb városának igazi arcát! Az ókori Athén nem csupán a művészet, a szellem és a politika bölcsője volt. Ez az alapos kutatómunkával, de annál könnyedebb stílusban megírt kézikönyv nem feledkezik meg az élvezetek városáról sem, a borban tocsogó tivornyákról, a bordélyokról és a verekedésekről. A szerző gyakorlati tanácsokat is ad – például hogyan kerüljük el azokat a fogadókat, ahol bogarakkal és lestrapált kurtizánokkal kell megosztanunk az ágyunkat. A kötetről ajánló olvasható: www.ekultura.hu

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
lyravac
1 999 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
3 119 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

a fejére." Végül még egy áldozatot szük— gáz, etilén termelődik. Némi etilén belé—
séges elvégezni a templomban, az adü— legzése enyhe eufóriát okoz, egyben úgy
ton bejáratánál. (Az adaton a templom érezzük, mintha igen tisztán látnánk
megszentelt része, ahová csak engedély— a dolgokat. Ha épp a természetfölöttivel
lyel lehet belépni; a szó azt is jelenti: tilos próbálunk kapcsolatba lépni, bizonyára
belépni.) A kérdezőket egyesével vezetik nem hátrány, ha előtte hagyjuk, hogy ez
be a prophetai, azaz a próféták, akik segí— a gáz megtöltsön egy kamrát — mondjuk
tenek értelmezni, mit üzent az isten köz— a jóslatke'rések idején.
vetítője'vel, a Püthiával.

Bar nem gyakran vagy adott időben, de
Az sem hihető, hogy az isteni gondviselés néha, mondhatni véletlenül megtörténik.
csak a jövőbe la'tas tekintetében lenne rossz- Akik válaszért érkeznek a jásdába, azok úgy
indulatú. találják, hogy a várakozásra kijelölt helyisé-
PLUTARKHOSZ, MORALIA get olyan illatok töltik be, amelyet a világ

egyetlen patfümje sem múlhat felül.
Ha arra számítunk, hogy valami regé— PLUTARKHOSZ, MORALIA
nyes, föld alatti barlangba kerülünk, ahol
kábító gőZÖk törnek fel, és egy bódult A delphoiApollón, azene és ajáslús istene,
jósnő értelmetlen szavakat kántál, amit az Olümposz kegyeltje
majd valaki ,,megmagyaráz", akkor csa— , .
lódni fogunk.Valójában azarándok nem "
is látja a jósnőt, aki egy elzárt helyiség- [HM-(_; _
ben tartózkodik — ráadásul a Püthia egy V"Ó % én!) %
átlagos nő. Precízen betájolt tripusz —- ' "%
(háromlábú edény) előtt ül; nem sokkal % '
korábban a hegyekben eredő Kasztalia *" '
forrás vizében rituálisan megmosako—
dott, majd babe'rleveleket és árpalisztet _ .
égetett Apollón oltáránál. Most pedig *— gg: § _ . '
(miután kis kamrájában meditált) egyik l; ' li, ;; ',_,_ ; ; _ _
kezébenbabérágattartva számolbe láto- : ' - *s -- , ; _ . ) ,, -.
másairól,amelyeketakérdés elhangzása ,; Ata-§ ;, A : _ . *
után hallott és látott. fi B* 5 l ._.—f'! 'fj _ ,;

Ha a kérdező rendkívül alapos föld- " § Él ; ' $$— "_ _'_i.-

tani ismeretekkel rendelkezne, talán el- _ "1 ! I !; : ' *_ " ,_

, ' * ' 'v , o. —
me'lázna a Parnasszosz mészkőtömege '— I _ l ,_ . _ zt;
alatt fekvő szénhidrogénrétegek termé— ' , 5 7-3" . A . ..
szetén. A Kasztalia forrás föld alatti teve'- , ,l _ _' !. N _
kenysége következtében édeskés illatú ' - ' , ..' . . ,

[12]
MEGÉRKEZÉS

Minthogy a Püthia látomásai sokszor E E
homályosak, egy közvetítőnek kell
a .hanmiakat válamlképllen értelmez." TÉNYEK DELPHOIRÓL
nie. Amikor a ludiai Kroiszosz (vagyis
a mese'sen gazdag Krőzus) megkér— Adelphoiiósdát állítólag akkor
dezte, vajon megtámadja—e a perzsákat, alaPí'mák* amik?rlátomá53i

. tamadtak egy pásztornak,
azt a választ kapta, nagy birodalom akiavölgybe tévedt.
bukik el, ha így tesz. Sajnos Apollón §.
elfelejtette megüzenni, hogy ez a biro— A jósda már Homérosz
dalom Kroiszosz országa lesz, nem Odüsszeidjában is szerepel, tehát
pedig a perzsáké, de erre végül Kroi— Kf- 8- 800-ban már működött-
szosz maga is rájött. Talán a jósdánál §
épp most várakozó spártaiak az iránt Ha valaki egy máSik személy
, , . __ . nevében tesz fel kérdést, a választ

szeretnének erdeklodni a Puthiától, írásban kapja. Egyébként a
indítsanak—e háborút Athén ellen. kérdezőnek szóban felelnek.
Apollón — mi már tudjuk — azt vála— %—
szolta, ha így tesznek, ő a spártaiak APüthia nem titkolja el, de nem is
oldalán harcol majd. És amikor a hábo— fEdi fd avalÓSágot — hanem meg'
rú egy év múlva kitör, az isten meg is mu'atja' hogyanlemtmeg'alálni'
tartja ígéretét: nyilaival pestisjárványt
okoz, és megtizedeli Athe'n lakosságát. E E

Apollón persze az athéniakat is segí—
tette már, amikor azt mondta nekik
a jósnőn keresztül,bízzanaka ,,fából épí— magra utal, amit a nehezen járható úton
tett falakban", vagyis három—evezősoros kell magunkkal cipelnünk a Boiótiai—
hajóikban, amelyek valóban le is győz— síkság felé vezető úton, majd tovább
te'k a perzsákat a szalamiszi ütközetben. Attika felé. Útközben, ha van rá időnk,
És a jósisten tanácsolta nekik azt is, hogy álljunk meg a Helikón hegynél, a mú—

Hasonló cimű könyvek

PHILIP MATYSZAK további könyvei