Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Több mint ács?

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

kételkedtek. Csak ez slnpos e; meggydzd bizo- nek engem' - ln 10.14). Te mit szólnál. be s te bl-
nyitekok eredmenyekeppen hittek. Ott volt Tsmís. tyid bordsrn össze llyesmiket7
nki [zt mondta, nem hiszi el. hogy Jezus feltímndt, Vzlsmi !nrtent azonban Inkabb-l. Miután Jézust
smíg ujját bele nem helyezte n szögek helyere. Ts- ! megfeszítettek es eltemellek. lek-b Jeruzsllemben
mis kesöbb mirttrbnlilt lnlt Krisztusért. Becsnptik ; prédikált. Azt mondd, hogy Jezus megbslt . bűnn-
volns'l Életevel bizonyított-. hogy nem. . kert. l'eltimsdt _es el. lnksb kesöbb s jeruzsílemi
Aztín ott volt Péter. A kib-ligeti: zlstt többszőr egybiz egyik vezetője len, és irt egy könyvet is. ls-
is megtngsdtn. mnjd végül el is bngyts Krisztust. knb Apostol Levelet. így kezdte: ']nksb, Istennek és
Azonban törtent "lenti ezzel ' gyi" emberrel, mert ez Úr Jezus Krisztusnzk szolgájzf A testveree. ln-
rovlddel Krisztus keresztbslíls es temetése tutin le— ksb vegul is ven-unnám szenvedett: Anánits fópsp
ruzsílemben tllnt fel. és merészen, : bslnlbtlntetessel bslilrs küveztette. Izknbot is becsapták volnl'l Nem,
dscolvn hirdette, hogy Jezus . Krisztus. és hogy fel- az egyetlen elfogsdbatd msgysrlzst sz llor leI —
tün-dt. Vegul fejjel lefele keresztre !eszttettek. Ót 'Azutín Isk-nnak jelent meg."
is beeseptik voln') Mi tartent vele'l Mitol lett belole H- ! feltdm-dss hazugsíg volt. errol sz spostolok—
oly meglepő módon Krisztus bttor omszlnnjs'l Miért nak tudniuk kellett. Vsjon mindnnnyisn egy kulon—
volt kész megbslni is erte? Szímomn erre egyedul szilis csalást lepleztek volna? Ez . lehetőség nincs
ez lKur 15.5 vil-sza megnyugtató: 'a megjelent összhangban szzsl. amit elettlk erkölcsi old-lmi! tu—
Peternek' (Jn l.42l. dunk. Ók msguk is eliteltek . bszudozlst. es nlgy
A szindekn ellenere meggyőzött ember kiuszikus súlyt fektettek s becsületesség". Arn btztsttík sz
példijs volt hknb. Jezus testvere (Mt 13.55: Mk embereket. hogy ismerjék meg sz igustgot. Edvnd
TOBB MINT Ács7 Ki bnlru meg egy huuglígélt')
meggyőződésüket. amely szerint 'fellímsdott . bsr- ill csak egyikuk is engedett volna e vonzo cslbltl-
msdik nspon', lehetetlen volt!") sokunk. vegy megb-jok volnn : bortBn és : klnvnlls-
lhrnudszor pedig. ez Apostolok bltor viselkedese tis kemenyebb ervei eldtt. val-mennyien elvesztek
mindjtrt nzutln. hogy meggyőződtek : feltsmsdis- voln-fm
ról. vnldsztnütlenne teszi ezt. hogy az egész szélbl- 'I-logysn vlltoztkk, szinte egyik nnprdl : mísikn.
mosslg lett volns. Szinte egyik nnyrdl ! misikn me- - kérdi Miebul Green - lelkes emberek legyőzhetet-
ressze viltsk. Peter. nki megt-guilt Jezust. : feltl- len csoportjlvd. akik birom kontinensen neztek
midit utdn meg s bslíllsl dsculvs is fellllt es kije- nembe ellenkezessel, einizmursnl. gúnyolódni-l,
lentette. hogy Jezus el. A biróságok letsrtdztsttlk es nehézségekkel, börtönnel és haláli-I. miközben min-
nsszevertek lézus kovetóit. ;: ók nemoktn mégis tlenütt Jezust e: : falum-un hirdettem-(3)
ujrz az utcín voltak. es Jezusrnl beszeltek (Csel Egy ismeretlen írd igen érzékletesen beszéli el ez
14042]. Bsrítsik észrevettek derűt jdkedvllket. el- spostolnk eleteben bekovetkezett vtltonsoknt: 'A
lensegeik pedig bítorssgukrs figyeltek fel. menu! keresztrei'eszttes nspjin mindsnnyiukst szomornslg
nem eldugott klsvlmsokbsn. hanem pont Jeruzsllem- tnitdtte el: : hét első nzpjín lirdm. A megfeszítesnel
ben hirdettek ez iget. remenytvesztettek voltsk. : hét első nnpjín szívük
Jezus kovetoi keptelenek lettek voln: szembenezni izzott : bizonyosslgtdl és s remenyrdgtdl. Amikor
s kinzísnkknl és s bellllsl. ha nincsenek meggydzód- először bsllottlk : (enim-dís uzenetet. hitetlenked-
ve t'clumsdíslróll Mondsnivslójuk és viselkedésük tek és nehezen bsgytlk msguk-t meggyőzni. de mi-
egysegessege elkepeszto volt. Nzgyon vslószínútlen utln megbizonyosodtsk. többé nem kételkedtek. Mi
dolog. hogy egy nagy csoport tsgjsi egyetértsenek, magynrízbstje ezt s rövid idő alatt végbement. meg-
mégis. ült s feltlmnddst velemennyien egybehlngzó- ddbbentd víltnzítt ezekben sz emberekben? Az,
un vsllottík. Hl csalok voltsk. ekkor igen nehez meg- hogy : test eltűnt s sírból. egyedül nem fotmilbnttn
msgysrízni. mint nem tört meg egyikük sem : vslls- volns it lelküket és jellemilket. Hiram nnp slstt nem
tesok alatt. tud kill-kului egy olysn legend-. nrnely ekkorn bs-
Pucsl. : frsncin filozófus így ír: 'Az az íllítls. usse! lett volns fijuk. A legendlk fejlődése hosszú
hogy az spostelok szelblmosok voltak. kimondott-n időt vesz igénybe. Itt egy lelekuni tenyt kell teljes
abszurdum. Kavessnk csnk ezt : vddnt logikus veg- mertekben megmngylríznl. Gondoljuk csek s tsnúk.
eredmenyeig: képzeljük el ezt : tizenket embert, . !erfink és nők jellemére. nklk [ vnlnbn ismert leg-
nrnint összejönnek Jezus bnlíln utín. es megbeszelik. msg-ubb szintű etíkli unttdst nyújtottlk s vilxgnzk.
hogy szt fogjlk betudni. hogy Krisztus feltimndt. s lklk meg ellenségeik tanúbizonyság. szerint is sn-
Ez tlnndlst jelentett volnn mind ' polgári. mind pe- nek megfelelő eletet eltek. Gondoljuk csak meg ezt !
dig . vslllsi bstósigok ellen. Az emberi szív ugyu- pszichológíni nbszurdumot: egyik nnp egy kis csoport
csek lujlik sz inget-gang" es (llhatstlmsígn; ígére- legyőzött gylve nyúl kucorng egy emeleti szoblbsn.
tekkel meghljlíthntó. sny-gí jsvskksl elesdbttbntó. nGhÁny nsppsl kesdbb viszont mir olyan tdrsnslgot
62 63

Hasonló cimű könyvek

Josh McDowell további könyvei