Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz

A könyv Aleister Crowley és Lady Frieda Harris titokzatos tarot-jának közérthető és pontos tolmácsolása. Kulcsot ad a kártyalapok sokszínű szimbolikájának értelmezéséhez minden fontosabb szempontból: - Általános - Pályafutás - Tudat - Partnerkapcsolat - Mire bátorít - Mire figyelmeztet Mindezeken túlmenően most első ízben találkozhatunk a 78 lap egyenkénti értelmezésével napi jóslatként, sőt a Nagy Arkánum 22 lapja éves jóslatként is alkalmazható. Jól felépített kézikönyv, amely áttekinthetően magyarázza el a kártyavetés bevált módjait. Hajo Banzhafnak további, nagy sikerű könyvei: Tarot kézikönyv; Gyakorlati Tarot kézikönyv; Tanácsadó Tarot; Mindennapi bölcsességek; Mindennapi mágia; A számok szimbolikája és jelentése.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
1 864 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

forgatását nem kevesen a Pokolba vezető út menetjegyének tartják
Valójában Crowley nem volt gonosztevő, sem pedig a Gonosz propa-
gálója. Inkább az beszélt belőle, hogy megtagadott egy önmeghazud-
toló és álszenteskedő fajtájú hitgyakorlást. Ennek keretében mindent
megtett, hogy lejárassa a nyugati kultúra szentként kezelt értékeit, és
az elkövetett pimaszságait az emberek soha nem bocsátották meg neki,
Az új világvallás megalapítására tett törekvéseinek napjainkra nemi-
gen maradtak említésre méltó eredményei, a mágiával foglalkozó mű-
vét már csak a szenvedélyes megszállottainak egy viszonylag szűk kö-
rc ismeri. A neve már réges-rég feledésbe merült volna, ha 1944—ben,
élete vége felé a bölcsesség és a varázsigék óegyiptomi istenéről ..Thot
Könyve" néven nevezve ki nem adja új tarat-koncepcióját. A Lady
Frieda Harris (l877—1962) képzőművész által megfestett kártyalapok—
ba Crowley beleöntötte a mágiáról szóló minden tudását. És mivel ma-
gasan képzett, sokat látott, az ezoterikus hagyományokban rendkivül
járatos ember volt, így nem csoda, hogy tarat—jának lapjai nemcsak
szemet kápráztatóak, hanem szimbólumgazdagságukban, sokoldalúsá-
gukban mindmáig felülmúlhatatlannak bizonyultak.

Eltérően a RIDER TAROT-tól ezeknek a gondosan megtervezett la-
poknak az esetében egy nehézséggel kell megküzdenünk. A képek bár
szemet gyönyörködtetőek, de nem egyszerűek és nem áttekinthetőek.
Talán éppen a szimbolikájuk mélysége és teljessége okozza, hogy
jelentésük nem könnyen bogozható ki. Ehhez még hozzáadódik az,
hogy a Kis Arkánum megtervezésében Crowley középutas megoldást
választott a hagyományos kártyák egyszerű, de semmitmondó ábrái és
a RIDER—WAITE—TAROT könnyen értelmezhető motívumai között. Azt
is mondhatjuk, hogy az ideákat absztrahálta. A képek jelentése jól
kifejeződik, de csak azok számára, akíkjáratosak a szimbólumok olva-
sásában. Ennek a gondnak némi enyhítésére a CROWLEY—TAROT mind-
egyik lapja egy-egy nevet visel. Sokak számára ez hidként szolgál a
megértéshez. Sokan azonban így csak egyszerűen elolvassák a lap ne-
vét, és nem figyelnek a képben megbúvó ezernél több üzenetre, és
emiatt többé-kevésbé veszendőbe megy a lap valódi mondandója.

A fent említetteken kívül a Crowley-kártya a struktúráját tekintve
is különbözik az elődeitől. Néhány évig három Mágus szerepelt. Ez a

13
,,változmtás" nem Crowley akaratából történt. A kártyák ábráinak
alapjául szolgáló képek Lady Frieda Harris hagyatékából kerültek a
londoni Warburg Intézethez. Werner Ganser a nyolcvanas években a
kártya újbóli kiadásán fáradozva ismételten lefotóztatta a képeket, és a
Mágus két további variánsát fedezte fel köztük. Annyira megtetszettek
neki, hogy indítványozta a kártyagyárnak, gyűjtők számára mellékel-
jék ezeket is az új CROWLEY TAROT-hoz. Látszólag ezzel 80-ra emelke—
dett a lapok száma. Azóta visszavonták az ilyenfajta kártyacsomago-
kat, és l998—tól kezdve a két ,,új" Mágus ismét eltünt a tarot—ból.

Kavarodáshoz vezetett egy további változtatás, amely abból állt,
hogy módosult az Udvari Kártyák jelölése a régi elnevezések félreért-
hető elcsúsztatásával:

az Udvari Kártyák ugyanazok az Udvari

hagyományos jelölése Kártyák a Crowley tarot-ban
Ezeken túlmenően a CROWLEY TAROT új nevet adott a Nagy Arkánum
néhány lapjának is. így az IGAZSÁGOSSÁG lapja itt EGYENSULYOZÁS
(VIII) lett, a SORS KEREKE, amely sok helyen Szerencsekerékként is
szerepel, itt egyszerűen SZERENCSE (X), az ERÖ helyett VAGY (XI),
MÉRTÉKLETESSEG helyett Müviaszm (XIV), és VILÁG helyett UNIVER-
ZUM (XXl) áll. A legalapvetőbb változtatás azonban a 20. lap vonatko-
zásában történt Korábban VÉGíTÉLET volta neve, és a feltámadás cso-
dáját ábrázolta. Crowley felfogása szerint a végéhez közeledő Ozirisz—
korszakhoz kötődik, a feláldozott és önmagukat feláldozó istenek kor—
szakához. A most felvirradó Hórusz-korszak* születése ezzel szemben
az általa újonnan megalkotott kártyalaphoz, az EON-hoz kapcsolódik
inkább, amelyen Hóruszt az új Eón uraként láthatjuk. Ezzel természe—
tesen a lap jelentése is módosult. Már nem a felszabadulást és a válto—
zás csodáját jelképezi, mint a hagyományos tarot-ban, hanem az új
mnncm'ilovácóí ím a bir-ámult ."Auk uim'Ai/xt

Hajo Banzhaf - Brigitte Theler további könyvei