Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Kis angol nyelvtan

Egyedülálló könyvet tart kezében az olvasó. Különlegessége abban rejlik, hogy az alapoktól a legmagasabb szintig felöleli a szükséges ismereteket. Egy idegen nyelv grammatikáját igazán csak példákon keresztül lehet megérteni és megtanulni. Éppen ezért e könyv példamondatok százait tárja az olvasó elé. Többségüket érdemes akár szó szerint is megtanulni, hiszem bármikor felhasználhatók a mindennapi életben. A példamondatok nagy hányada híres emberektől elhangzott idézetekből áll, melyek didaktikai feladatuk betöltésén túl szórakoztatják is az olvasót. A kötet a nyelvtan alapos és részletes ismertetésén kívül rendszerezett formában tartalmazza a leggyakrabban használt, rendhagyó ragozású igéket is. E könyv hasznos segédeszköz a tanulni vágyók kezében megkönnyítve a nehezebb szerkezetek megértését, s lehetővé téve az egyedül végzett otthoni munkát.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
lyravac
500 Ft
tovább a boltba
lyravac
799 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Ugyanez vonatkozik a which-re is.
Pl.: On which day shall we go to the cinema? - Melyik nap menjünk moziba?
§ tagadá-lr." df ] :]dat:1'
A hétköznapi beszédben a tagadó-kérdő mondat első segédigéje összeolvad a not
szócskával.
Pl.: Again you haven't done your exercise? - Megint nem csinaltad meg a házi feladatodat?
Állitó vagy tagadó mondat után tett utókérdéssel kérdezhetünk akkor, amikor a valasz
magától értetődik. Ha a mondatban van segédige, az utókérdést ezzel, ha csak toige van, akkor a
do-Val alkotjuk, éspedig ellentétesen: Tehat allitó mondat utokérdése tagado, tagado mondaté pedig
állító: Az utókérdés magyar inegtelelöje: ugye? vagy, nem igaz?
Pl.: Your mother is at home, isn't she? — Ugye édesanyád otthon van?
Your mother isn't at home, is she? — Ugye édesanyad nincs otthon?
He can come, can't he? - Ugye el t'udjönni?
You go to the cinema every Monday, don't you? Minden hétfön moziba mész, ugye?
Az utókérdéssel szerkesztett mondat sokszor bizonyos óhajtast fejez ki. Bizonyos esetekben
ez az óhajtas azonban nem helyénvaló.
Pl.: Your brother died yesterday, did he? - Ugye tegnap halt meg a bátyád?
Vigyazz! Ilyenkor az utokérdés nem ellentétes a mondattal!
A kérdésekre adott valasz altalaban yes vagy no, és a legtöbbször nem ismételjük meg az
egész mondatot. Az angol nyelv a yes-t és a no-t a segédige megismétlésével erősíti meg:
Pl.: Do you like to play chess? - Szeretsz sakkozni? Yes, I do. - Igen, szeretek.
W'ho broke the window? — Ki törte be az ablakot? I did. — Én voltam.
A yes és a no helyébe egy határozószó, vagy egyéb kifejezés is kerülhet.
Pl.: sure - biztosan, certainly - feltétlenül, ot'course - természetesen, indeed - valóban, not at
all - egyaltalan nem, not for the world - a világért sem... stb.
A feltételes mód (Conditional Mood)
__—
Feltételesjelen
Present Conditíonal
Feltételes múlt
Past Conditíonal
A feltételes mellékmondatok képzése
A feltételes mellékmondatokat a következő szavak köthetik össze: if — ha (ez a
leggyakoribb), provided that - feltéve, hogy, in case - abban az esetben, ha, even if - még ha,
unless - hacsak nem, except that - kivéve ha, supposing that - feltéve, hogy.
A feltételes mondatoknak három fő fajtája van:
1. A feltételes jövő: a feltétel és a következmény szinte biztos.
_ 41 _

A főmondat vagy jelen vagy jövő időben all, a mellékmondat (az if—es tagmondat) jelen
időben. Annak nincs jelentősége, hogy melyik tagmondat all elől, de vesszőt csak akkor teszünk
közéjük, ha if-fel, vagy egy masik kötőszoval kezdjük a mondatot.

Pl.: "If anyone corrects your pronunciation of a word in a public place, you have every right
to punch him in the nose." (Heywood Broun amerikai újságiró) - "Ha bárki nyilvanosan kijavítja a
kiejtésedet mindenjogod megvan ahhoz, hogy orrbavagd."

I'll buy this car if I have more money. - Megveszem ezt az autót, ha több pénzem lesz.

Ifhe is ill, he calls a doctor. - Ha beteg, orvost hiv.

"If the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail." - "Ha a kalapács az
egyetlen szerszamod, mindent szögnek nézel."

I always help her, if she asks me to. - Mindig segítek neki, ha megkér ra.

"If you stay in Beverly Hills too long, you become a Mercedes." (Robert Redford) — "Ha túl
sokáig maradsz Beverly Hillsben, elöbb-utobb Mercedes lesz belőled."

If at first you don't exceed, try, try again. - Ha elsőre nem sikerül kimagaslót elérned,
probald meg újra és újra.

Ifl make a promise, I will keep it. - Ha megigértem, be is tartom.

I shan't mind, even it'he doesn't come. — Azt sem bánom, ha nemjön el.

Ne feledkezzünk meg arrol, hogy az angolban nincs kétszeres tagadas. Az unless (hacsak
nem...) szó használata esetén például nem tagadhatjuk a mellékmondat allitmanyat!

Pl.: I'll come here tomorrow unless it rains. — El fogokjönni holnap, hacsak nem esik az eső.

Feltétel helyett szerepelhet felszolitas is a mellékmondatban (az if-es tagmondat helyén).

Pl.: Show me your hand, and I Will tell you your character. — Mutasd meg a kezed; és
megmondom ki vagy.

2. A feltételes jelen: feltételezzük, hogy a dolog lehetséges.

A főmondat feltételes jelen időben (Present Conditional) : should/would 4- ige ]. alakja, a
mellékmondat (az if-es tagmondat) múlt időben (Simple Past) van.

Pl.: "Deer hunting Would be a fine sport, if only the deer had guns." (William Gilbert,
amerikai történész) - "A szarvasvadaszat szép sport lenne, ha a szarvasnak is adnanak fegyvert."

I would buy this car if I had more money. — Megvenném ezt az autót, ha több pénzem lenne.

Ifhe Were ill, he Would call a doctor. - Ha beteg lenne, orvost hivna.

Ifl made a promise, I'd keep it. — Ha megigérném, be is tartanam.

Ifl could sing, I'd be the... — Ha tudnék énekelni, én lennék a...

"It' everyone could choose where he was going to be born, some countries would be left
ouite empty." (Eric Linklater amerikai közgazdász, szociologus) - "Ha mindenki megválaszthatna,
hova szülessen, egyes országok teljesen kiürülnének."

It'he couldn't come, who would do the work. - Ha nem tudna eljönni, ki csinalna meg a
munkát.

A mellékmondat múlt idejű létigéje egyes szám első személyben, bizonyos megszilárdult
kifejezésekben was helyett were.

Pl.: It'l were you, I'd go. - Ha neked lennék, elmennék.

Ifl were a rich man, l wouldn't work. - Ha gazdag lennék nem dolgoznék.

Kivalthatjuk az if—es tagmondatot liitinitive-vel is.

Pl.: To hear him speak, you would never think he was an Englishman. - A bészédet hallva
sosem gondolnad róla, hogy angol.

It were (Would be) ridiculous to cry. - Nevetséges dolog volna sirni.

3. A feltételes múlt: a feltétel is, és a következménv is lehetetlen. (...volna, ...volna.)

Hasonló cimű könyvek

Erdélyi Margit további könyvei