Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

OPTIMALIZÁLÁS EVOLÚCIÓS SZÁMÍTÁSOKKAL

Az evo­lú­ci­ós szá­mí­tá­sok a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia me­ta­he­u­risz­ti­kái közé tar­to­zó mód­sze­rek gyűj­tő­ne­ve. Kü­lön­bö­ző prob­lé­ma­meg­ol­dó mód­sze­rek tar­toz­nak e körbe, me­lyek fej­lesz­té­sét el­ső­nek a bio­ló­gi­ai evo­lú­ció ösz­tö­nöz­te. Nap­ja­ink­ban szá­mos al­kal­ma­zá­suk is­mert és fej­lesz­té­sük fon­tos ku­ta­tá­si te­rü­let. E szak­könyv a je­len­leg leg­gya­ko­ribb, leg­fon­to­sabb evo­lú­ci­ós tech­ni­kák át­te­kin­té­se után, az evo­lú­ci­ós szá­mí­tá­sok op­ti­ma­li­zá­lás­ban való al­kal­ma­zá­sát he­lye­zi a kö­zép­pont­ba.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

BORGULYA ISTVÁN további könyvei